هنرهای صناعی اسلامی- کتاب های مرتبط با هنرهای اسلامی
معرفی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کتاب  Blue And White Chinese Porcelain Around The World  نوشته John Carswell کتابی است در خصوص سفالیه های آبی و سفید چینی که علاوه بر ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های سفال اطلاعاتی در خصوص پیشینه، مراکز ساخت و نحوه ساخت آن نیز ارائه می دهد. این کتاب حاوی مطالعات کتابخانه ای و میدانی مولف در سرزمین اصلی ظروف آبی و سفیدمی باشد.

نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.115.15.fa
برگشت به اصل مطلب