هنرهای صناعی اسلامی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قطب علمی هنر اسلامی (مستقر در دانشگاه هنر اسلامی تبریز)  در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و هنری پژوهشگران داخلی و خارجی  اقدام به انتشار مجله «هنرهای صناعی اسلامی» نموده است. این نشریه به زبان فارسی، انگلیسی و ترکی (در قالب چکیده تفصیلی مقالات) منتشر می شود  و دربر گیرنده زمینه های مرتبط با هنرهای اسلامی خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب