هنرهای صناعی اسلامی- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
   professor_pic                                                          AWT IMAGE                                                         Image result for ‫رزومه دکتر غلامعلی حاتم‬‎
دکتر حسن بلخاری قهی، استاد - دانشگاه تهران                                                                                                                                                                                                                                                                      دکتر محمدتقی پیربابایی، دانشیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز                                                                                                                                                                                                                                                                            دکتر غلامعلی حاتم- استاد دانشگاه تهران  

 
    Image result for ‫دکتر مهدی محمدزاده‬‎                                                                                                                    professor_pic
دکتر مهدی محمدزاده، دانشیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز                                                                                                                                                                                          دکتر  اشرف السادات موسوی لر، استادتمام - دانشگاه الزهراء تهران                                                                                                                                                                                                                                                   دکتر مصطفی گودرزی-استاد دانشگاه تهران

 
  نامور مطلق «درآمدی بر بینامتنیت» را مکتوب می کند                                                           AWT IMAGE                                                            AWT IMAGE
دکتر بهمن نامور مطلق،  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران                                                                                                                                                                                                                            دکتر رضا افهمی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دکتر فاطمه اکبری، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز


              
دکتر فاطمه کاتب، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهراء تهران

 

نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب