هنرهای صناعی اسلامی- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
professor_pic
دکتر حسن بلخاری قهی، استاد - دانشگاه تهران
 
AWT IMAGE
دکتر محمدتقی پیربابایی، دانشیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
Image result for ‫رزومه دکتر غلامعلی حاتم‬‎
دکتر غلامعلی حاتم- استاد دانشگاه تهران 
Image result for ‫دکتر مهدی محمدزاده‬‎
دکتر مهدی محمدزاده، دانشیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
AWT IMAGE
دکتر شهریار شکرپور، استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
AWT IMAGE
دکتر فرنوش شمیلی، استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
professor_pic
 دکتر مصطفی گودرزی-استاد دانشگاه تهران
نامور مطلق «درآمدی بر بینامتنیت» را مکتوب می کند
دکتر بهمن نامور مطلق،  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
AWT IMAGE
دکتر رضا افهمی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
AWT IMAGE
دکتر فاطمه اکبری، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب