هنرهای صناعی اسلامی- اطلاعات تماس
آدرس پستی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس پستی نشریه هنرهای صناعی اسلامی:
تبریز خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دفتر نشریه هنرهای صناعی اسلامی، صندوق پستی: ۴۵۶۷- ۵۱۳۸۵، کد پستی:۵۱۶۴۷۳۶۹۳۱

تلفن مستقیم دفتر نشریه:
۱۷۳۵ ۵۴۲ ۰۴۱۳  و  ۷۵۵۱ ۵۲۹ ۰۴۱۳

پست الکترونیکی: tiaj@tabriziau.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب