هنرهای صناعی اسلامی- اخبار نشریه
کسب رتبه ب در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
کسب رتبه ب در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط نشریه هنرهای صناعی اسلامی (لینک)
 
نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find-1.43.51.fa.html
برگشت به اصل مطلب