Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Islamic Crafts

هنرهای صناعی اسلامیVolume 4, Number 2 (2021-1)


A Review on the compositions in the lay‌out of the beginning and end pages of the manuscripts of Iran (Seljuk to the Safavid end)
بررسی اصول صفحه آرایی حاکم بر ترکیب بندی در صفحه های سرآغاز و سرلوح نسخ خطی ایران(سلجوقی تا پایان صفوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

introduction and classification of seljuq pottery
معرفی و طبقه بندیِ سفالینه های دوره سلجوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Visual structure, “bringing the head of Iraj to Fereydoun "in the Safavi schools"
مطالعه تطبیقی ساختار بصری نگاره " آوردن سر ایرج نزد فریدون" در مکاتب دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN ICONOGRAPHIC STUDY OF SULTAN MOHAMMAD NAQASH'S PAINTING CALLED "MASTI LAHOUTI AND NASUTI "
مطالعه شمایل شناختی نگاره «مستی لاهوتی و ناسوتی» اثر سلطان محمد نقاش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Female gaze in proportion to pictorial elements in "A parrot with fruit and a portrait of a girl"
نگاه زنانه در پیوند با عناصر تصویری در "طوطی با ظرف میوه و تک چهره زن"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of horse motifs in potteries oc Saljuk era
رویکرد تاریخی به نقش‌مایه اسب در سفالینه‌های سلجوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General characteristics of geometric patterns and knotting designs in roof Qajar palace-fortress of Chaharmahal and Bakhtiari Province
مشخصه های عمومی نقوش هندسی و گره‌چینی سقف کاخ-قلعه های قاجار استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolution of design and construction Wooden Grave Box 9th century AH Marashian of Mazandaran
سیر تحول در طراحی و ساخت صندوق قبرهای چوبی قرن 9 هجری قمری مرعشیان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative analysis of mythological role of Layla in poems of Nezami and Jami and its representation in Iranian painting
تحلیل تطبیقی نقش اسطوره ای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود آن در نقاشی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the relevancy between Turco-Mongol Mythologies and the Motif of Tree in the Demotte Shahnameh and Jami al-Tavarikh from a Cultural Semiotic Point of View
مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی» با نقشِ«کوهِ» نگاره های شاهنامه‌ی دموت و جامع‌التواریخ (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Literary, Thematic, and Aesthetic Roots of the Color of the Day and Night Skies in the Paintings of Sultan Mohammad, The Painter
ریشه های ادبی، محتوایی و زیباشناختی رنگ آسمان روز و شب در نگاره های سلطان محمد نقاش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Herat embroidery patterns from the perspective of fractal geometry
تحلیل نقوش خامک دوزی هرات از دیدگاه هندسه ی فرکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2020-8)


Investigating the Role of Mythological and Sacred Herbal Patterns in the Stucco Decorations of Seymareh Mosque
مطالعه نقش‌مایه‌های گیاهیِ اساطیری و مقدس در تزئینات گچبری‌ مسجد سیمره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowering women graduates of handicrafts in the management of design, production and supply of products
توانمند سازی زنان دانش آموخته صنایع دستی در مدیریت طراحی، تولید و عرضه محصولات ( با رویکرد توسعه اقتصادی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Artistic creation based on Qur'an and transcendental wisdom
آفرینش هنری بر مبنای حکمت قرآنی و متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Semantic Perspective of Colors in the Holy Quran and allusion literature
تطبیق منظر معنایی رنگ‌‌ها در قرآن کریم و ادبیات کنایی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Iranian Architectural Capabilities in Textile Design with Emphasis on Interior Home Decoration
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Iranian canvas-Marouflaged Murals in Islamic peryod from the perspective of Technology and selection of European works
بررسی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچۀ ایران از نظر شیوۀ اجرا با نگاهی بر منتخبی از آثار اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the opposite meaning of "Alexander in front of Gog and Magog dam" in two versions of the dispersed and Topkapi Falnama
مطالعه معنای متباین نگاره "اسکندر در برابر یاجوج و ماجوج سد می سازد" در دو نسخه فالنامه پراکنده و توپقاپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the reflection of traditional Islamic art in poster design with emphasis on posters of the thirty-fourth international competition of the Holy Quran
تحلیل بازتاب هنر سنتی اسلامی در طراحی پوستر با تأکید بر پوستر سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-industrial glassware industry with a case study on ten selected paintings
شیشه‌گری قبل از انقلاب صنعتی به روایت اسناد تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Paradigm Model of Using Pottery Products in the Life Style of the People in Tabriz
مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection of Islamic mysticism in traditional arts
بازتاب آموزه های عرفان اسلامی در هنرهای سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Shamseh motif by the Ibn Arabi's Thoughts and Mysticism theories
تحلیلی بر نقش شمسه از منظر اندیشه و عرفان ابن عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2019-1)


The study and recognition of artistic dyes in the Islamic period of Iran in writing and painting (Based on poetry of Khorasanid style poets)
بررسی و شناخت رنگزاهای هنری ایران دورۀ اسلامی در کتابت و نگارگری (بر اساس شعر شاعران سبک خراسانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Personal Between Communications with Costume Colors in Painting of Safavid Period
بررسی رابطه جایگاه اجتماعی و انتخاب رنگ البسه در نگاره های دوره‌ی صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical and Structural Analysis of the Jouk Shrine of the Tombstones of Sheykh Safi-al-Din Ardebili
بررسی تحلیلی و ساختار شناسانه جووک کاری‌ صندوق قبرهای چوبی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Motifs and Techniques of Needlework in Eight Prayer Rugs from the Qajar Period
بررسی نوع رودوزی و روکاری و مفاهیم نقش‌‌مایه‌ها در ساختار هشت نمونه از سجاده‌ها‌ی پارچه‌ای دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama
تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره‌ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه‌ی صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tashir in the Illuminations of Khamsah Nizami Tahmaspi(OR 2265): A Comparative Typology
گونه‌شناسی تطبیقی تشعیر نگاره‌های خمسه نظامی تهماسبی(کدOR 2265)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the time, place and the artist assignment of polychrome tile work of decorated archway
بررسی انتساب زمانی، مکانی و هویت هنرمند یک هلالی ستون‌دار مزین به کاشی هفت‌رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semiotic of the fish with approach mystical in three examples of contemporary s pottery (case study MAND GONABAD)
نشانه‌شناسی نقش ماهی با رویکرد عرفانی در سه نمونه از سفالینه‌های عصر معاصر (مطالعه موردی مند گناباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Place of Prophet Jonah in the collection of Mahmoud Farshchian's works With Joseph Campbell's "Monomyth" theory approach
جایگاه حضرت یونس(ع) در مجموعه آثار محمود فرشچیان با رویکرد نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Researchable context of Iran's handicrafts from sociology of art perspective (Case study: carpet)
زمینه های پژوهشیِ هنرهای صناعی ایران از منظر جامعه شناسی هنر (مطالعه موردی: قالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Visual Elements in Five Miniatures of the Prophet’s Ascension
مطالعۀ تطبیقی مؤلفه‌های تصویری در پنج نگارۀ معراج حضرت رسول (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction of the horizon of expectation of the applied works of art in the Islamic era (based on Persian literature)
بازسازی افق انتظار آثار هنری کاربردی ایران در عصر اسلامی (به استناد متون ادب فارسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2018-3)


Cultural-based components in Iran handscaft packaging
مؤلفه‌های فرهنگ محور در طراحی بسته‌بندی صنایع‌دستی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of evolution of illustrations of ascension in Ottoman miniature, 15-17 A.D
بررسی سیر تحول معراج نگاری عثمانی در قرن‌های 9-11ه.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Mural Paintings in the Main Halls of Qavam-ol-Dowlah House in Tehran and Houses of Hariri in Tabriz.IRAN
مطالعه تطبیقی دیوار‌نگار‌ی‌ در تالارهای شاه‌نشینِ خانه‌ی حریری تبریز و خانه‌ی قوام الدوله‌ی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical explanation of "stages and quality of act issuance" in Sadral-Muta'alihin Shirazi's philosophy with an emphasis on "process of creation of artwork in Islamic art and architecture"
تبیین حکمی و عرفانی "مراحل و نحوه صدور فعل از نفس" در فلسفه صدرالمتألهین شیرازی با تأکید بر "مراتب خلق اثر در هنر و معماری اسلامی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Technical-Artistic Characteristics and the Themes of Wooden Doors of Safavid Period; A Case Study of Haftrang and Retiform Gereh Chini doors In Astan-E-Qods Razavi Musuem
بررسی ویژگی‌های فنی- هنری و مضامین درهای چوبی دوره صفوی (مطالعه موردی در هفت‌رنگ و در گره‌بندی مشبک موزه آستان قدس رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Intertextual Reading on Relations of Pilgrimage Photography in Holy Mashhad with Ghahve-Khaneh Painting
خوانش بینامتنی مناسبات عکاسی زیارتی در مشهد مقدس با نقاشی قهوه‌خانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-3)


The Role and Position of Traditional Handicraft in “Cultural heritage” and “Cultural globalization” Domain
موقعیت و نقش هنردستی سنتی در قلمرو «میراث فرهنگی» و «جهانی شدن فرهنگی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Identifying Functions of Mural Painting in an Iranian- Islamic city
بررسی کارکردهای هویت‌بخش هنر شهری دیوارنگاری در شهر ایرانی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Act of Tabriz Potters in Effects of China Clay in Safavi Era
برخورد سفالگران تبریز در تاثیرات سفال چین در دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of Persian Ilkhanid and Egyptian Mamluk Textile design during 13-14 century
بررسی تطبیقی طراحی منسوجات ایلخانی ایران و ممالیک مصر در قرون هفتم و هشتم هجری (14-13م.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Art in the service of the modernization discourse: a Case Study of Ottoman paintings from the late Empire to Republic
هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراطوری تا استقرار جمهوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study and analysis of "subject" in the works of Hossein Behzad and Mahmoud farshchian
بررسی تطبیقی و تحلیلی «موضوع» در آثار حسین بهزاد و محمود فرشچیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles